Általános Szerződési Feltételek

Az Infocentrum Szoftver Stúdió Bt. mint a www.infocentrum.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által biztosított szoftvereket igénybe vevő felhasználó (továbbiakban Felhasználó) közötti együttműködés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák.
Az ÁSZF fontos része az Adatkezelése tájékoztató, mely külön oldalon található és részletesen szabályozza a személyes adatok kezelését, az általános európai adatvédelmi rendeletnek megfelelően (GDPR).

1. Értelmező rendelkezések

1.1 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:Infocentrum Szoftver Stúdió Bt.
Székhely:7400 Kaposvár, Fő u. 70.
Adószám:29065022-2-14
Cégjegyzékszám:14-06-305062
Nyilvántartó:Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Képviselő:Horváth Győző
Elérhetőség:info@infocentrum.hu

1.2 Felhasználó

Az a természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy, aki megrendeli és használja valamelyik alkalmazásunkat. A szolgáltatásunk (üzleti szoftverek fejlesztése, értékesítése) jellegénél fogva jogi személyek számára készül, így a felhasználóink is ezek közül kerülnek ki.

1.3 A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató egy olyan weboldalt üzemeltet, ahol az általa fejlesztett, karbantartott és támogatott ügyviteli programokat értékesíti és nyújt információkat a használatukkal kapcsolatban.
A szolgáltató a weblapon kívül hírlevelek segítségével, e-mail, telefonos és szükség esetén személyes tanácsadást, támogatást nyújt az értékesített szoftverekkel kapcsolatban.

A szolgáltató fontos feladata, hogy az általa fejlesztett üzleti szoftverek (számlázó, útnyilvántartó), naprakészek legyenek és mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak. Ennek érdekében a szoftverek rendszeresen frissülnek, melyeket közvetlenül a honlapról vagy magából a szoftverből lehet elérni, frissíteni.

1.4 Szerződés kötés

A szerződéskötés létrejön egyrészt a szoftver megrendelésekor. Megrendelést csak jelen ÁSZF és Adatkezelése tájékoztató elfogadásával lehet elküldeni. Ezen információk elfogadásához a felhasználónak tevékenyen részt kell venni, a megrendelő űrlapon a megfelelő rész kipipálásával. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz a szerződés elfogadása szerződéskötésnek minősül.
A szoftver használatához külön licenc szerződés tartozik, melyet a program telepítésekor ismer meg a felhasználó és csak annak elfogadásával történhet meg a telepítés.

1.5 Szerződés hatálya

A szerződés határozott időtartamra szól (1 vagy 3 év támogatási időszak), amit a felhasználónak a vásárolt licence alapján 1 vagy 3 évente meg kell újítani, ha fent akarja tartani a szerződést az aktuális feltételeknek megfelelően.

A Felhasználói Szerződés a támogatási időszak lejárta után, ha azt a Felhasználó nem hosszabbítja meg, automatikus megszűnik. Amennyiben a felhasználó a későbbiekben újra igénybe akarja venni a szolgáltatást, akkor újra elő kell fizetnie a szolgáltatásra.

A szolgáltatás korlátozottan a szerződéskötés pillanatától használható, teljes mértékben azonban csak a licence díj pénzügyi teljesítését követően vehető igénybe. Amennyiben a felhasználó nem egyenlíti ki a szoftverlicence ellenértékét határidőre, úgy a jogos használata megszűnik, azaz nem állíthat ki a szoftverrel érvényes bizonylatokat. Számlázó program Felhasználója számára a Szolgáltató nem fogja tudni igazolni ez esetben a NAV számára a jogos használatot, azaz az így kiállított számla érvénytelen lesz.

1.6 Szerződés felmondása

1.6.1 A szerződést a Felhasználó abban az esetben, mondhatja fel, ha nem áll fenn tartozási kötelezettsége a Szolgáltató felé. Ebben az esetben írásban, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatás megszüntetését 1 hónapos határidővel. A szerződés felmondása egyúttal a program jogos használatának a végét is jelenti, ami egyúttal a kiállított bizonylatok érvényességét is befolyásolja.

1.6.2 A Szolgáltató 1 hónapos határidővel, indoklás nélkül felmondhat a Felhasználónak, abban az esetben, ha visszafizeti a licence díj időarányosan fennmaradó részét.

1.6.3 Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatást.

2. A szerződés tárgya

2.1 Szoftver licence és hozzátartozó szolgáltatás nyújtása

2.1.1 A Szolgáltató a támogatási időszak alatt a Felhasználói Szerződésben meghatározott, az 1.3-as pontban körülírt szolgáltatást biztosítja a Felhasználónak.

2.1.2 A Szolgáltató licence formában biztosítja a tulajdonát képező szoftver használatát, a vásárláskor választott ideig.

2.1.3 A Szolgáltató az általa fejlesztett szoftvert folyamatosan fejleszti, a hibákat javítja, különös tekintettel a jogszabályi változásokra. A szolgáltatási (támogatási) idő alatt az új verziókat díjmentesen teszi elérhetővé a Felhasználó számára.

2.1.4 A Szolgáltató a támogatási idő alatt, telefonon, e-mailben vagy akár személyesen is a telephelyén, biztosítja a szoftver támogatását, segít a szoftver használatában, problémák esetén közreműködik azok megoldásában. A támogatást alapvetően díjmentesen végzi a támogatási időszak alatt. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a Szolgáltató alap támogatáson kívüli plusz munkája egyértelműen a Felhasználó hibájából keletkezett. Ez esetben a Szolgáltató a munkájával arányos plusz szolgáltatási díjat számíthat fel, amiről az adott munka elvégzése előtt tájékoztatja a Felhasználót, aki ezt a munkavégzés előtt jóváhagyja.

3. Díj és díjfizetés

3.1 A szolgáltatás ellenértéke

A Felhasználónak licence díjat kell fizetnie a szoftver használata után a mindenkori árlista szerint. Az árlista mindig megtalálható a honlapon a következő helyen: Szoftver licence árlista

A Szolgáltató a szoftver használatához szükséges támogatást és az új verziókat is díjmentesen nyújtja a fizetett támogatási időszak alatt.

A Felhasználó hibájából, mulasztásából eredő plusz munkákért vagy extra igények teljesítéséért, melyek nem részei a szoftver támogatásának, a Szolgáltató plusz díjat kérhet el a Felhasználó előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett.

3.2 Fizetési kötelezettség

Ha a Felhasználó a számlában szereplő díjat, az ott jelzett fizetési határidő lejáratát követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató írásban felszólítja a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Felhasználó a továbbiakban jogtalanul használja a szoftvert és az általa kiállított bizonylatok nem lesznek érvényesek. A felhasználó egyúttal nem jogosult továbbiakban semmilyen támogatás igénybevételére.

A licence lejárata előtt 30 nappal a Felhasználói értesül arról, hogy a szerződés le fog járni. Szerződés automatikusan nem hosszabbítódik meg. A meghosszabbítást a felhasználónak kell kérnie, aminek hatására egy számlát fog kapni a következő időszakról. A támogatás ezen számla kifizetésével válik érvényessé.

3.3 Pénz-visszafizetési garancia

A Szolgáltató a törvényben előírt időnél hosszabb, 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal. A Felhasználónak lehetősége van a megrendelést követő 30 napon belül indoklás nélkül visszamondani a rendelését. Ez esetben a Szolgáltató a Felhasználó által befizetett teljes összeget visszautalja és minden felvett adatát töröli a rendszerből. A pénzvisszafizetési kérelmet írásban (e-mail, levél) lehet benyújtani.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltató a támogatási időszak alatt köteles a Felhasználó számára a szoftver használatát biztosítani.

4.2 A Szolgáltató a támogatási időszak alatt segítséget nyújt a felhasználónak a szoftverhasználat kapcsán felmerülő kérdéseivel kapcsolatban. A segítség nyújtás formája alapvetően e-mail-es támogatás, de munkanapokon 8:00 – 16:00 óra között telefonos elérhetőséget is biztosít a felhasználónak a kapcsolattartásra. Ezen kapcsolattartási időszak alatt személyes ügyfélszolgálatot is üzemeltet a Szolgáltató a saját székhelyén.

4.3 A Szolgáltató a Felhasználótól kapott valamennyi információt kizárólag a szoftver működtetése vagy a Felhasználó számára történő hibajavítás és egyéb segítségnyújtás érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes engedélyével lehet. A Szolgáltató a számára átadott adatokat kizárólag addig őrzi meg, amíg arra a hibajavításhoz vagy a támogatás nyújtásához szüksége van. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

4.4 A Szolgáltató jogosult a részére a Felhasználó által megadott, az azonosításhoz szükséges adatokat ellenőrizni.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítésével jogosulttá válik a Szolgáltató által készített szoftver használatára.

5.2 A Felhasználó a támogatási idő alatt jogosult a szoftverek használatával kapcsolatos segítségnyújtást díjmentesen igénybe venni, a megadott csatornákon és időben.

5.3 A Felhasználó köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat, a szolgáltató felé 15 napon belül jelezni.

5.4 A Felhasználónak joga és egyben kötelessége is, hogy rendszeresen frissítse a megvásárolt szoftvert és ezzel biztosítsa, hogy az mindig az aktuális jogszabályoknak megfelelően működjön. A Szolgáltató a szoftvert úgy készítette el, hogy az rendszeresen felhívja a figyelmet az új verziók megjelenésére és azokat egy jóváhagyó kattintás után automatikusan telepíti és ezzel frissíti a programot a bevitt adattartalom megőrzése mellett.

6. A felhasználói szerződés megszűnése

6.1 A felhasználói szerződés megszűnik:

  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével,
  • bármelyik fél által történő felmondással.

A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok, kezdeményezések kizárólag írásban érvényesek.

6.2 A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

  • a díjfizetés 30 napos késedelme,
  • valótlan adatok megadása,

6.3 A szerződés megszűnésének visszamenőleges hatálya nincs, ami védi mindkét felet. Azaz nem érinti a Szolgáltatónak megfizetett díj visszaigényelhetőségét valamint nem jelenti az addigi használat jogosságának megkérdőjelezését sem.

6.4 A Felhasználó a Felhasználói Szerződést bármikor felmondhatja, de ez nem keletkeztet díj visszafizetési kötelezettséget. A szerződés a támogatási időszak lejártával megszűnik, amennyiben a Felhasználó nem jelzi annak meghosszabbítási igényét.

7. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2018. július 1-jétől hatályosak.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépését követő 15 napon belül nem jelzi felbontási szándékát vagy nem emel kifogást a változásokkal szemben.